“STOPINJE V SVOBODO”

Pilotni projekt za krepitev duševnega zdravja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig

Preventivni pilotni projekt za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo je namenjen pripornicam in obsojenkam, ki prestajajo kazen zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (v nadaljevanju ZPKZ Ig), njihovim otrokom, partnerjem in družinskim članom. V projekt bodo vključeni tudi strokovni delavci in pravosodni policisti iz ZPKZ Ig. S projektom, ki je zasnovan kot celovit projekt varovanja in krepitve duševnega zdravja, želimo ponuditi program psihosocialne pomoči posebej ranljivim skupinam ter povečati dostopnost do preventivnih programov in programov pomoči, zlasti na področju duševnega zdravja, ter posledično zmanjšati neenakosti v zdravju. Pilotni projekt bo v deležnikih, ki jih naslavlja, okrepil duševno zdravje, jim pomagal premagati stiske in depresivnost, zmanjšal anksioznost, preventivno deloval zoper samomorilnost, jih spodbudil k osebni rasti, jih opolnomočil za sprejemanje odločitev in jim pomagal na novo zastaviti življenjske cilje, kar bo krepilo pozitivno samopodobo deležnikov in gradilo medosebne odnose. Projekt zapolnjuje vrzel na področju duševnega zdravja, s katero se soočajo vsi, ki so na kakršenkoli način vpeti v zaporniški sistem.

Dejavnosti

V okviru pilotnega preventivnega projekta za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo potekajo naslednje dejavnosti: individualna psihoterapevtska obravnava in psihoterapevtsko svetovanje za pripornice in obsojenke, pogovorna skupina Premisleki za obsojenke, pogovorna skupina Peron za pripornice, program Mavrični dan za obsojenke in njihove otroke, preventivne dejavnosti za krepitev duševnega zdravja Pozdrav poletju in Pozdrav jeseni ter izobraževanja za zaposlene v zaporskem sistemu.

Partnerji projekta

Pilotni preventivni projekt za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo izvajajo naslednji partnerji: Inštitut Stopinje, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in Zdravstveni dom Sevnica.

Podporo projektu je izrazila tudi Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Financerja projekta

Projekt financira Ministrstvo za zdravje, sofinancira ga Mestna občina Ljubljana – Odsek za projekte.

Trajanje projekta

Projekt traja od 15. 11. 2019 do 15. 11. 2022.

Informacije

Vse informacije o poteku pilotnega preventivni projekt  Stopinje v svobodo najdete na FB strani Stopinje v svobodo.

Informacije: info@stopinje.si;  040 731 115.

IZVAJANJE PROJEKTA STOPINJE V SVOBODO V ZPKZ IG V ČASU EPIDEMIJE ZARADI VIRUSA COVID-19

26. 3. 2020

Nastale izredne razmere v državi (epidemija širjenja virusa Covid-19) so omejile izvajanje nekaterih programov projekta Stopinje v svobodo. Dne  13. 3. 2020 je URSIKS za vse slovenske zapore sprejel naslednji ukrep  prepovedi  vseh obiskov v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu. Ukrep neposredno zadeva tudi izvajanje projekta Stopinje v svobodo, kajti s tem ukrepom je bil onemogočen dostop v zapor tudi izvajalcema projekta.

Stanje, ki ga je posredno povzročil virus Covid-19, dodatno ogroža duševno zdravje vseh iz ZPKZ Ig, pripornic, obsojenk in zaposlenih. Prepoved obiskov pomeni za vse obsojenke in pripornice prekinitev stika z domačimi, matere ne bodo mogle več srečevati svojih otrok, vsi stiki so zreducirani na telefonsko komunikacijo. Zaradi navedenih razlogov je onemogočena tudi psihosocialna pomoč zunanjih izvajalcev. Poleg tega so sodišča 13. 3. 2020 izdala Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, ki določa, da vsa sodišča od 16. 3. 2020 do preklica oz. največ do 16. 5. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kar v praksi verjetno pomeni, da bodo tudi sodni postopki zoper pripornice  potekali počasneje, kot bi sicer. Takšno stanje zahteva tudi od zaposlenih v ZPKZ Ig (vodstvo, strokovni delavci, pravosodni policisti) dodaten napor. Za vse, ki so kakorkoli vključeni v zaporski sistem, je stanje izredno zahtevno, njihovo duševno zdravje je, poleg razlogov, s katerimi smo v prijavni dokumentaciji utemeljevali potrebo po izvajanju projekta Stopinje v svobodo, zaradi nastalih razmer še dodatno ogroženo.

S ciljem, da bi ranljivi skupini, ki ji je projekt Stopinje v svobodo namenjen, kljub objektivnim oviram, omogočili najvišjo možno obliko pomoči pri krepitvi duševnega zdravja v danih razmerah,  smo v dogovoru in z dovoljenjem vodstva ZPKZ Ig in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pripravili strategijo za prilagojeno izvajanje projekta.

Inštitut Stopinje je v dogovoru z vodstvom ZPKZ Ig prilagodil izvajanje naslednjih dejavnosti na projektu Stopinje v svobodo:

  1. Izvajanje psihoterapije in psihoterapevstkega svetovanja za obsojenke in pripornice: v dogovoru z vodstvom ZPKZ Ig bomo izvajali individualno psihoterapijo za obsojenke in pripornice po telefonu. V ta namen je Inštitut Stopinje na podlagi donatorske pogodbe pridobil od podjetja A1 Slovenija telekomuniacijske storitve d.d. prenosni telefon, ki bo na voljo obsojenkam in pripornicam za individualne pogovore s terapevti. Stroške klicev z doniranega telefona bo do zaključka trajanja izrednih razmer krilo podjetje A1 Slovenija telekomuniacijske storitve d.d.
  2. Vodenje skupine za krepitev duševnega zdravja in celostni razvoj za pripornice »Peron« in za obsojenke »Premisleki«: ker je onemogočen fizični stik z udeleženkami in delo v skupini, bomo obsojenkam in pripornicam s pomočjo delovnih gradiv zastavljali smiselne izzive in naloge, ki jim bodo pomagale pri zastavljanju ciljev in osebni rasti.
  3. Brezplačna psihoterapija za zaposlene v ZPKZ Ig: Vsem zaposelnim v ZPKZ Ig je Inštitut Stopinje ponudil možnost brezplačne psihoterapevtske obravnave in svetovalnih pogovorov.
  4. Izdaja zavodskega časopisa: glede na to, da v prvem delu leta 2020 ne bomo mogli izvesti dogodka za krepitev duševnega zdravja (prireditev Pozdrav pomladi), začenjamo s pripravo izdaje grajskega časopisa.

ZAHVALA

Inštitut Stopinje izreka v svojem imenu in v imenu obsojenk, pripornic ter vodstva Zavoda za prestajanje kazni Ig zahvalo podjetju A1 Slovenija telekomuniacijske storitve d.d. za doniran prenosni telefon, ki bo omogočil pripornicam in obsojenkam iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig stik in pogovore s psihoterapevti z Inštituta Stopinje. Podjetju A1 Slovenija telekomunikacijske storitve d.d. se zahvaljujemo tudi za kritje stroškov zgoraj omenjenih pogovorov.

                                                                                                          Mag. Martin Lisec
direktor