ETIČNI KODEKS INŠTITUTA STOPINJE

Etičnost

V svojem življenju in pri logoterapevtskem delu se ravna Inštitut Stopinje po temeljnih etičnih načelih.

Vizija človeka

Inštitut Stopinje sledi antropologiji Viktorja Frankla, ki vidi človeka kot celostno bitje v njegovi telesni, duševni, duhovni, telesni, socialni, razvojni in bivanjski razsežnosti.

Človekovo dostojanstvo

Pri logoterapevtskem delu Inštitut Stopinje varuje dostojanstvo, zasebnost, osebno psihofizično in duhovno integriteto ter individualnost posameznika, pri čemer upošteva njegovo kulturo in njegove vrednote.

Osebna svobodna

Inštitut Stopinje spoštuje osebno svobodo posameznika v prepričanju, da je vsakdo svoboden tudi v iskanju smisla.

Iskanje smisla

Vsaka oseba nosi v sebi voljo do smisla, ki je temeljna človekova motivacija za ravnanje v različnih življenjskih okoliščinah. Vsaka oseba lahko najde smisel življenja v različnih življenjskih okoliščinah. Iskanje smisla in osmišljanje lastne eksistence je ena od temeljnih človekovih nalog.

Odnos posameznik – skupnost

Oseba se sama odloča o vključitvi v določeno skupnost. Medosebni odnosi morajo spoštovani osebno svobodo posameznika.

Logoterapevstko delo

Inštitut Stopinje izvaja logoterapijo v skladu s splošno sprejetimi standardi in načeli psihoterapevtskega dela, kot so: profesionalnost, zaupnost, delo v dobro klienta ter spoštovanje etičnih in pravnih standardov.

Metode logoterapije

Pri terapevtskem delu se Inštitut Stopinje poslužuje, poleg drugih ustreznih metod, tri temeljne metode logoterapije: nasprotna namera, namerna nepozornost in sprememba stališča.

Dolžnost nenehnega izpopolnjevanja

Inštitut Stopinje se zaveda nujnosti nenehnega osebnostnega in strokovnega izobraževanja in skrbi za strokovno usposobljenost sodelavcev.

Ugled logoterapije

Inštitut Stopinje s svojim profesionalnim delom in etično držo krepi ugled logoterapije v naši družbi.

“Kolikokrat nam šele ruševine omogočijo prost pogled na nebesa.” (Viktor Frankl)