Trening na smislu utemeljenega vodenja

Trening pomaga vodilnim kadrom gospodarskih družb in javnih ter zasebnih zavodov izostriti veščine na smislu utemeljenega vodenja. Vsako uspešno, trajnostno, humano in učinkovito vodenje temelji na vrednotah, ki jih skozi proces delovanja udejanjajo vodilni kadri družbe. Ravno v tej točki, v polju vrednot, lahko logoterapija Viktorja Frankla ponudi učinkovita orodja za vodenje po meri človeka. Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije, je bil nevrolog, ki je preživel grozote koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno. Njegov temeljni antropološki credo poudarja duhovno – kot pravi Frankl – noetično dimenzijo človeka, v katero sodijo zlasti svoboda, odgovornost in druge vrednote. Vodenje in delovanje, ki temelji na teh vrednotah, zagotavlja spoštovanje človekovega temeljnega dostojanstva, kar krepi motivacijo, pripadnost in zagotavlja uspešno poslovanje.

Vodje imajo nalogo, da prepoznavajo svoje polje svobodnega delovanja. Poklicani so, da odločajo, kajti prav sprejemanje odločitev je ena od temeljnih in ključnih nalog vodenja. Odločitve so prave in in za podjetje oz. zavode dobre le, če jih vodje sprejemajo odgovorno. Svoboda in odgovornost predstavljata dve plati istega kovanca. Tako delovanje, posebej v zahtevnih situacijah, zastavlja vodjem veliko globokih etičnih vprašanj, ki jih spodbujajo, da se zazrejo vase, prisluhnejo svoji vesti in sprejmejo odločitve, ki jih prepoznajo kot najboljše v dani situaciji.

Trening, ki bo poglobil zgoraj nanizane vsebine in razmisleke, ponudil konkretne odgovore ter vas seznanil z učinkovitimi tehnikami in orodji, je sestavljen iz petih med seboj dopolnjujočih se modulov v skupnem obsegu 40 andragoških ur.

Vodenje

CILJI TRENINGA

 1. Nadgraditi teoretično znanje o vlogi in odgovornosti vodij na posameznih ravneh delovanja družbe.
 2. Nadgraditi in okrepiti veščine za kakovostno komunikacijo in vodenje na posameznih ravneh delovanja družbe.
 3. Okrepiti motivacijo in pripadnost timu ter pogoje za celostni osebni in strokovni razvoj zaposlenih.
 4. Na podlagi konkretnih izzivov pri vodenju analizirati, evalvirati, ovrednotiti, opolnomočiti in nadgraditi vodstvene izkušnje udeležencev treninga.
 5. Izdelati osebni akcijski načrt za kakovostno vodenje in zdrave medosebne odnose v kolektivu.

VSEBINA MODULOV

 • 1. modul: SMISEL IN VODENJE

  Pot odkrivanja smisla velja za enega od odličnejših načinov za prebujanje in ohranjanje življenjskega fokusa in motivacije tako v osebnem kot v poslovnem življenju. Motivacija je sicer lahko spodbujena z različnimi zunanjimi spodbujevalci, toda napajati se mora »od znotraj«: njen (iz)vir se vedno poraja v globini posameznika, v njegovi duhovni sferi. Tam, kjer se poraja tudi smisel, kjer se krepi pripadnost, kjer se sprejemajo intimne odločitve, kjer koreninijo vrednote.

  Skupaj si bomo zastavili in iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kaj je smisel mojega življenja? Kaj pomeni, da vodenje temelji na vrednotah? Kaj je smisel mojega dela? Kaj je moje življenjsko poslanstvo? Kako ohranjati usmerjenost na rezultat in ne prezreti dostojanstva in potreb konkretnih ljudi, sodelavcev? Kako Kako ob uspešni karieri ohranjati notranjo stabilnost?

Seznanili se bomo z:

 • izzivi vodenja,

 • konceptom vrednot svobode, odgovornosti in smisla v kontekstu vodenja,

 • eksistencialnih vprašanj vodstvenih kadrov,

 • notranje povezanosti med smislom in poslovno uspešnostjo.

 • 2. modul: RAZVIJANJE MOTIVACIJE IN KREPITEV PRIPADNOSTI

  Eno od pomembnih vprašanj, na katero bi si moral odgovoriti vsak vodja, je: Kakšno organizacijsko kulturo ustvarjam s svojim vodenjem? Kultura organizacije še zdaleč ni samo tisto, kar se vidi in kar je preverljivo, torej  način in kakovost formalnih oblik poslovanja podjetja na različnih področjih; ključen del kulture podjetja so vse t.i. mehke, včasih neoprijemljive resničnosti, ki določajo ozračje v organizaciji: odnosi med zaposlenimi, vrednote, na katerih gradi organizacija svoj poslovni koncept, načini in oblike notranje komunikacije in – nenazadnje – pripadnost in predanost zaposlenih.  Pripadnost ima, po dr. Musku, tri temeljne izvore: vdanost, istovetenje in ponotranjenje. Močna pripadnost in predanost zaposlenih povzroči dvoje: poveča poslovno učinkovitost in uspešnost organizacije ter hkrati okrepi pozitiven vtis, ki si jo o organizaciji ustvari splošna javnost oz. uporabniki storitev. Pripadnost torej gradi organizacijo na dveh ravneh, navznoter v smislu učinkovitosti in navzven s tem, da krepi njeno pozitivno javno podobo.

  V tem modulu bomo skozi perspektivo vodenja raziskovali vzvode,  ki v sodelavcih krepijo pripadnost, predanost in motivacijo na načine, ki rutinirane, indiferentne odzive zaposlenih spreminjajo v navdihujoč uspeh in, posledično, zadovoljstvo kolektiva.

Seznanili se bomo z:

 • procesi krepitve pripadnosti,

 • metodami vodenja za krepitev pripadnosti,

 • ohranjanjem pripadnosti v luči življenjskih sprememb,

 • ohranjanjem ravnovesja med poklicnim in osebnim življenjem.

 • 3. modul: KREPITEV VIZIJE IN NAČELA UČINKOVITEGA VODENJA

  Uspešne in učinkovite družbe razvijajo skupno vizijo na podlagi vrednot, ki jih delijo in ki določajo način odgovarjanja na vsakdanje izzive vodenja.

  Vodenje je vplivanje na ljudi za doseganje skupaj postavljenih ciljev. Everard & Moriris ugotavljata, da uspešen vodja zagotavlja sinergijo in usklajenost dveh funkcij:

  • usmerjenost v naloge (odločanje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje izvedbe, nadzor, vrednotenje uspešnosti, usmerjanje, reševanje problemov);
  • usmerjenost v ljudi (motivacija, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje, razumevanje, podpora, svetovanje).

  V prvem modulu se bomo posvetili vrednotam organizacije, viziji, stilom vodenja, načelu svobode in odgovornosti pri vodenju ter analizirali, do kakšne mere je v organizaciji v praksi uresničeno načelo subsidiarnosti in kako le ta deluje.

Seznanili se bomo z:

 • notranjim odnosom med vizijo vodstva in vizijo sodelavcev,

 • razvojem in nadgrajevanjem vizije glede na izzive časa,

 • etičnim kodeksom družbe,

 • učinkovitimi načini komuniciranja vizije sodelavcem in javnosti.

 • 4. modul: KAKOVOSTNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE V KONFLIKTNIH SITUACIJAH

  Ljudje smo bitja odnosov. Kakovost odnosov se izraža v kakovostni komunikaciji. Kakovostna komunikacija je v veliki meri sinonim za kakovost življenja. V poslovnem svetu, pri vodenju sodelavcev, v sodelovanju na projektih in pri delu s strankami je pomembno ohranjati in razvijati tako čustveno inteligentnost kot tudi čustveno stabilnost. To velja še posebej tedaj, ko prihaja do različnih konfliktnih situacij, ki pa so – kot vemo – v procesu dela in ustvarjanja neizogibne. Konflikt lahko preraste v napetost, verbalno izsiljevanje, vodi lahko celo v nasilje.  Konflikti vedno negativno vplivajo na zaposlene in na odnos s strankami, slabo upravljanje s konflikti pa krni ugled podjetja. Zato je pomembno, da imajo voditelji dobro teoretično znanje in veščine za soočanje in reševanje konfliktnih situacij, ter da se zavedajo tudi čustvenih procesov, v katere so vpleteni.

  V tem modulu bomo posebno pozornost posvetili krepitvi komunikacijskih kompetenc vodij ter krepitvi in razvoju čustvene agilnosti pri reševanju konfliktnih situacij, do katerih prihaja v procesu dela in sodelovanja.

 • elementi kakovostne komunikacije,

 • orodji in komunikacijskimi tehnikami za razvijanje kakovostne komunikacije v poslu,

 • učinkovitimi načini ravnanja v konfliktnih situacijah,

 • načini vodenja v kriznih in konfliktnih situacijah.

 • 5. modul: LOGOTERAPEVTSKI MODEL VODENJA IN REŠEVANJA KONFLIKTNIH SITUACIJ

  Naloga vodenja je ohranjanje in negovanje vizije, odpiranje polja komunikacijskega, omogočanje pretoka informacij, ohranjanje pogleda na celoto in reševanje težav in blokad, do katerih prihaja v procesu delovanja in ustvarjanja. Vodje so potrebni takrat, ko se procesi zataknejo, ko pride do težav. Zato so pri vodenju pomembne tudi temeljne življenjske usmeritve in notranje naravnanosti vodstvenih kadrov. Nekatera logoterapevtska orodja pomagajo na drugačen način razumeti težavne življenjske razmere, kar omogoča tudi njihovo lažje in bolj učinkovito reševanje.

Seznanili se bomo z:

 • načinom razumevanja zahtevnih poslovnih in življenjskih situaciji skozi perspektivo logoterapije,

 • petimi koraki za soočanje in reševanje zahtevnih poslovnih in življenjskih situacij,

 • razliko med konceptom samouresničenja in samopreseganja ter pomena slednjega za učinkovito vodenje,

 • načini za krepitev notranje moči vodij in ohranjanje osebnega ravnovesja.

KOMU JE NAMENJEN TRENING NA SMISLU UTEMELJENEGA VODENJA?

Trening je namenjen:

 • direktorjem, vodjem družb, zavodov (top management),

 • vodjem oddelkov, sektorjev, služb … (middle management),

 • celotnim timom (top in middle management) posameznih gospodarskih ali pravnih subjektov;

 • mladim kadrom, ki jih pripravljate na prevzemanje vodstvenih odgovornosti na različnih ravneh v vaših družbah.

OBSEG IN METODE DELA

Obseg: 40 andragoških ur.

Metode dela: interaktivna predavanja, diskusije in debate, študije primerov iz prakse, igre vlog,  delo v parih in v skupinah, igre skupinske dinamike, individualni razgovori z udeleženci, individualno delo.

Akcijski načrt: udeleženci bodo povabljeni k izdelavi Akcijskega načrta za krepitev veščin na smislu utemeljenega vodenja.

KRAJ IZVEDBE

Seminar izvedemo po dogovoru z naročnikom v vaši ustanovi oz. skupaj dogovorimo lokacijo izvedbe.

VAŠ TRENER

Trening izvaja avtor programa, logoterapevt mag. Martin Lisec. Cenjen in iskan je kot logoterapevt, mediator, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah.

VAŠA INVESTICIJA

Vabimo vas, da pošljete povpraševanje in prosite za ponudbo.

VAŠA VPRAŠANJA?

Pišite nam na info@stopinje.si ali pokličite na našo številko 040 731 115 in posredovali vam bomo vse dodatne informacije o programu.

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas, da izpolnite spodnji obrazec. Prosimo, če v “Povpraševanje, sporočilo” vpišete naslov programa. V enem dnevu vas bomo kontaktirali in se dogovorili za termin izvedbe delavničnega seminarja.

  Za informacije o programih osebnostne rasti lahko pokličete na 040 731 115 ali pišete na info@stopinje.si. Razpisani programi osebnostne rasti so objavljeni v rubriki Dogodki.

  SPOZNAJTE ŠE OSTALE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

  Psihoterapija

  PSIHOTERAPIJA

  S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

  Izobraževanja

  TRENINGI, IZOBRAŽEVANJA

  Inštitut Stopinje izvaja različna izobraževanja in treninge s področja odkrivanja smisla življenja, vzgoje otrok …

  Mediacija

  MEDIACIJA

  Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja.

  Poslovno svetovanje

  POSLOVNO SVETOVANJE

  Je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.