V PODJETJIH, JAVNIH ZAVODIH TER OBČINAH IZVAJAMO NASLEDNJE DELAVNICE

OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE

Ena od ključnih veščin dobrega managementa in vodenja je komunikacijska spretnost v konfliktnih situacijah. Dnevno srečevanje z ljudmi, vodenje poslov, zastopanje interesov svojega podjetja, pogosto sproža nesoglasja in konflikte. Managerji iz svojih izkušenj veste, da spori znotraj delovne organizacije ali med podjetji zavirajo ustvarjalni proces, kar ima za končno posledico manjšo učinkovitost, kar prinaša poslovno škodo.

USPOSABLJANJE ZA VODENJE NEFORMALNIH PROCESOV MEDIACIJE

Tako podjetje kot lokalna skupnost predstavljata okolje, prepleteno s številnimi odnosi in različnimi interesi. Delo na vodilnih položajih zahteva veliko komunikacijskih spretnosti. Dnevno srečevanje z ljudmi, vodenje poslov, usklajeva­nje interesov različnih interesnih skupin pogosto sproža nesoglasja in kon­flikte. Na seminarju bomo analizirali nekatere najpogostejše konflikte, s katerimi se srečujete pri svojem delu, ter vam ponudili osnovna mediacijska orodja za njihovo reševanje.

USTVARJALNO SOBIVANJE S KONFLIKTOM IN STRESOM NA DELOVNEM MESTU

Za mnoge je delo v službi polno izzivov, napora in stres. Včasih so zahtevni sami delovni procesi, toda tisto, zaradi česar postane delo naporno, so odnosi, ki jih živimo in soustvarjamo v službi. Razni pritiski, včasih tudi šikaniranja in poniževanja ter nepošteno ravnanje vodilnih tako pri vodstvenih delavcih kot pri zaposlenih pogosto sprožajo stres, notranjo napetost, občutek nemoči in ujetosti.

VODENJE SESTANKOV, DELEGIRANJE IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Osebe, zaposlene na vodilnih delovnih mestih, imajo pravzaprav eno samo temeljno nalogo: da vodijo kolektiv, da odločajo in prevzemajo odgovornost za sprejete odločitve. Poznamo različne voditelje, opazimo različne stile vodenja. So določeni stili vodenja bolj in drugi manj učinkoviti? Se je vodenja mogoče naučiti ali je voditeljska sposobnost nekaj, kar »nosi človek v sebi«? Kakšna je razlika med konkretnim in operativnim vodenjem?

MOTIVACIJA ZA DELO

Vodenje in motiviranje zaposlenih prestavlja za vodilne delavce svojevrsten izziv, saj zahteva nenehno usklajevanje več vidikov: delovne zakonodaje, delovnih procesov in upoštevanja osebnosti zaposlenih. Pogosto se srečujejo z nemotiviranostjo in s slabo voljo navadno peščice zaposlenih, ki pa globoko zaznamuje ne le odnose na delovnem mestu, ampak tudi učinkovitost delovanja podjetja ali službe.

UČINKOVITA POGAJANJA

Pogajanja s poslovnimi partnerji, s sindikati, z zaposlenimi so ena od ključnih nalog managerjev in drugih vodilnih kadrov v podjetju. Za dobrega managerja je pomembno, da je dober pogajalec. Na delavnici se bomo seznanili s potekom in tehnikami pogajanj ter s številnimi pomembnimi elementi, ki v procesu uspešnih pogajanj ne smejo biti prezrti.

UGLAJENOST V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU

Delo z ljudmi je poslanstvo. Zahteva znanje, osebnostno držo, zdravo mero prilagodljivosti in notranje ravnovesje. Na delavnici želimo ozavestiti nekatere ključne elemente profesionalne in osebnostne drže za uspešno delo s strankami in si zastaviti vprašanje, v kolikšni meri naša notranje ravnovesje vpliva na kakovost našega dela.

SMISEL IN VODENJE

Uspešno in učinkovito vodenje je sad velikih in majhnih odločitev – vedno smiselnih! Na delavnici bomo izkustveno doživeli, da smisel(nost) odločitev, ki so jih vodilni kadri v podjetju dolžni izvajati, še zdaleč ne sega samo na poslovno in finančno področje, ampak se razprostira tudi na odnos do zaposlenih, na etičnost odločitev, nenazadnje na osebno življenje. Pot odkrivanja smisla je eden od pomembnih virov energije za vodenje.

POSLOVNO SVETOVANJE IN INTERVIZIJA ZA VODILNE KADRE (COATCHING)

Osebe na vodilnih delovnih mestih se pri svojem delu in vodenju delovnih procesov srečujejo z podobnimi vprašanji in kriznimi situacijami, ob katerih pogosto ne vedo, kako (prav) ravnati. Nemotiviranost zaposlenih, neizpolnjevanje dogovorjenih nalog, napake pri izvajanju nalog, reševanje konfliktnih situacij z zaposlenimi in s strankami, usklajevanje osebnih stisk zaposlenih z zahtevami delovnega procesa, reševanje organizacijskih problemov itd.