“STOPINJE V SVOBODO”

Pilotni projekt za krepitev duševnega zdravja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig

Preventivni pilotni projekt za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo je namenjen pripornicam in obsojenkam, ki prestajajo kazen zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (v nadaljevanju ZPKZ Ig), njihovim otrokom, partnerjem in družinskim članom. V projekt bodo vključeni tudi strokovni delavci in pravosodni policisti iz ZPKZ Ig. S projektom, ki je zasnovan kot celovit projekt varovanja in krepitve duševnega zdravja, želimo ponuditi program psihosocialne pomoči posebej ranljivim skupinam ter povečati dostopnost do preventivnih programov in programov pomoči, zlasti na področju duševnega zdravja, ter posledično zmanjšati neenakosti v zdravju. Pilotni projekt bo v deležnikih, ki jih naslavlja, okrepil duševno zdravje, jim pomagal premagati stiske in depresivnost, zmanjšal anksioznost, preventivno deloval zoper samomorilnost, jih spodbudil k osebni rasti, jih opolnomočil za sprejemanje odločitev in jim pomagal na novo zastaviti življenjske cilje, kar bo krepilo pozitivno samopodobo deležnikov in gradilo medosebne odnose. Projekt zapolnjuje vrzel na področju duševnega zdravja, s katero se soočajo vsi, ki so na kakršenkoli način vpeti v zaporniški sistem.

Dejavnosti

V okviru pilotnega preventivnega projekta za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo potekajo naslednje dejavnosti: individualna psihoterapevtska obravnava in psihoterapevtsko svetovanje za pripornice in obsojenke, pogovorna skupina Premisleki za obsojenke, pogovorna skupina Peron za pripornice, program Mavrični dan za obsojenke in njihove otroke, preventivne dejavnosti za krepitev duševnega zdravja Pozdrav poletju in Pozdrav jeseni ter izobraževanja za zaposlene v zaporskem sistemu.

Partnerji projekta

Pilotni preventivni projekt za krepitev duševnega zdravja Stopinje v svobodo izvajajo naslednji partnerji: Inštitut Stopinje, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in Zdravstveni dom Sevnica.

Podporo projektu je izrazila tudi Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Financerja projekta

Projekt financira Ministrstvo za zdravje, sofinancira ga Mestna občina Ljubljana – Odsek za projekte.

Trajanje projekta

Projekt traja od 15. 11. 2019 do 15. 11. 2022.

Informacije

Vse informacije o poteku pilotnega preventivni projekt  Stopinje v svobodo najdete na FB strani Stopinje v svobodo.

Informacije: info@stopinje.si;  040 731 115.